Privacyverklaring

1. gegevensbescherming in een oogopslag

Algemene informatie

De volgende opmerkingen geven een eenvoudig overzicht van wat er met uw persoonlijke gegevens gebeurt wanneer u onze website bezoekt. Persoonlijke informatie is alle informatie die u persoonlijk identificeert. Gedetailleerde informatie over het onderwerp gegevensbescherming vindt u in de onderstaande verklaring over gegevensbescherming.

Gegevensverzameling op onze website

Wie is verantwoordelijk voor de gegevensverzameling op deze website?

De verwerking van de gegevens op deze website wordt uitgevoerd door de exploitant van de website. Hun contactgegevens zijn te vinden in de afdruk van deze website.

Hoe verzamelen wij uw gegevens?

Enerzijds worden uw gegevens verzameld door u die aan ons door te geven. Dit kunnen bijvoorbeeld gegevens zijn die u in een contactformulier invult.

Andere gegevens worden automatisch verzameld door onze IT-systemen wanneer u de website bezoekt. Dit zijn voornamelijk technische gegevens (bijv. internetbrowser, besturingssysteem of tijdstip van de paginaoproep). Deze gegevens worden automatisch verzameld zodra u onze website bezoekt.

Waarvoor gebruiken wij uw gegevens?

Een deel van de gegevens wordt verzameld om ervoor te zorgen dat de website foutloos is. Andere gegevens kunnen worden gebruikt om uw gebruikersgedrag te analyseren.

Welke rechten heeft u met betrekking tot uw gegevens?

U hebt te allen tijde het recht om gratis informatie te ontvangen over de herkomst, de ontvanger en het doel van uw opgeslagen persoonlijke gegevens. U hebt ook het recht om correctie, blokkering of verwijdering van deze gegevens te eisen. U kunt te allen tijde contact met ons opnemen op het in het impressum vermelde adres voor deze en andere vragen over gegevensbescherming. Bovendien hebt u het recht om in beroep te gaan bij de verantwoordelijke toezichthoudende autoriteit.

Daarnaast heeft u onder bepaalde omstandigheden het recht om de beperking van de verwerking van uw persoonsgegevens te eisen. Zie voor meer informatie de verklaring inzake gegevensbescherming onder “Recht op beperking van de verwerking”.

2. algemene opmerkingen en verplichte informatie

Privacy bescherming

De beheerders van deze pagina’s nemen de bescherming van uw persoonlijke gegevens zeer serieus. Wij behandelen uw persoonlijke gegevens vertrouwelijk en in overeenstemming met de wettelijke bepalingen inzake gegevensbescherming en deze verklaring over gegevensbescherming.

Als u deze website gebruikt, worden verschillende persoonlijke gegevens verzameld. Persoonlijke gegevens zijn gegevens waarmee u persoonlijk kan worden geïdentificeerd. Dit Privacybeleid legt uit welke informatie wij verzamelen en hoe wij deze gebruiken. Het legt ook uit hoe en met welk doel dit gebeurt.

Wij willen erop wijzen dat de gegevensoverdracht via het internet (bijv. communicatie via e-mail) onderhevig kan zijn aan veiligheidslacunes. Een volledige bescherming van de gegevens tegen toegang door derden is niet mogelijk.

Informatie over de verantwoordelijke partij

De verantwoordelijke instantie voor de gegevensverwerking op deze website is:

René Purgay
Pro Rescue Support
Kolmondstraat 37
NL-6291Hl Vaals

Telefoon: +31 65347777280
E-mail: welcome.to@pro-rescue.info

De verantwoordelijke instantie is de natuurlijke of rechtspersoon die alleen of samen met anderen beslist over de doeleinden en middelen voor de verwerking van persoonsgegevens (bv. namen, e-mailadressen, enz.).

Uw toestemming voor gegevensverwerking intrekken

Veel gegevensverwerkingen zijn alleen mogelijk met uw uitdrukkelijke toestemming. U kunt uw toestemming te allen tijde intrekken. Voor dit doel is een informeel e-mailbericht aan ons voldoende. De rechtmatigheid van de gegevensverwerking tot aan de herroeping blijft door de herroeping onaangetast.

Recht van bezwaar tegen het verzamelen van gegevens in bijzondere gevallen en tegen direct marketing (art. 21 EU-AVG)

Als de gegevensverwerking wordt uitgevoerd op basis van artikel 6, lid 1, onder e of f EU-AVG, hebt u te allen tijde het recht om bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonlijke gegevens om redenen die voortvloeien uit uw specifieke situatie; dit geldt ook voor het opstellen van profielen op basis van deze bepalingen. De respectievelijke wettelijke basis waarop een verwerking is gebaseerd, is te vinden in deze verklaring over gegevensbescherming. Indien u bezwaar aantekent, zullen wij uw persoonsgegevens niet langer verwerken, tenzij wij dwingende redenen kunnen aantonen voor de verwerking die zwaarder wegen dan uw belangen, rechten en vrijheden of de verwerking dient voor het instellen, uitoefenen of verdedigen van rechtsvorderingen (bezwaar volgens art. 21 lid 1 EU-AVG).

Als uw persoonlijke gegevens worden verwerkt met het oog op directe reclame, hebt u te allen tijde het recht om bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonlijke gegevens met het oog op dergelijke reclame; dit geldt ook voor het opstellen van profielen, voor zover deze verband houden met dergelijke directe reclame. Als u bezwaar aantekent, worden uw persoonlijke gegevens vervolgens niet meer gebruikt voor directe reclame (bezwaar volgens art. 21 lid 2 EU-AVG).

Recht van beroep bij de bevoegde toezichthoudende autoriteit

In geval van inbreuken op het EU-AVG hebben de betrokken personen het recht om in beroep te gaan bij een toezichthoudende autoriteit, met name in de lidstaat waar zij hun gewone verblijfplaats, werkplek of vermoedelijke verblijfplaats hebben. Het recht van beroep laat andere administratieve of gerechtelijke beroepsmogelijkheden onverlet.

Rechts van gegevensoverdraagbaarheid

U hebt het recht om gegevens die wij op basis van uw toestemming of ter uitvoering van een overeenkomst automatisch aan u of aan derden in een gemeenschappelijk, machineleesbaar formaat te laten verwerken. Indien u de rechtstreekse overdracht van de gegevens aan een andere verantwoordelijke persoon vraagt, gebeurt dit alleen voor zover dit technisch mogelijk is.

SSL- of TLS-codering

Deze site gebruikt SSL- of TLS-codering om veiligheidsredenen en om de overdracht van vertrouwelijke inhoud te beschermen, zoals bestellingen of verzoeken die u ons als exploitant van de site stuurt. U herkent een versleutelde verbinding aan het feit dat de adresregel van de browser verandert van “http://” in “https://” en aan het slotsymbool in uw browserregel.

Als SSL- of TLS-codering is geactiveerd, kunnen de gegevens die u ons toestuurt niet door derden worden gelezen.

Informatie, blokkering, verwijdering en correctie

In het kader van de toepasselijke wettelijke bepalingen hebt u te allen tijde het recht op vrije informatie over uw opgeslagen persoonsgegevens, de herkomst en de ontvanger ervan en het doel van de gegevensverwerking en, indien van toepassing, het recht op correctie, blokkering of verwijdering van deze gegevens. U kunt te allen tijde contact met ons opnemen op het in het impressum vermelde adres voor deze en andere vragen over het onderwerp persoonlijke gegevens.

Rechts om verwerking te beperken

U hebt het recht om de beperking van de verwerking van uw persoonlijke gegevens te vragen. U kunt te allen tijde contact met ons opnemen op het adres dat in het impressum staat vermeld. Het recht op beperking van de verwerking bestaat in de volgende gevallen:

  • Als u de juistheid van uw bij ons opgeslagen persoonlijke gegevens betwist, hebben wij meestal tijd nodig om dit te controleren. Voor de duur van de controle heeft u het recht om de beperking van de verwerking van uw persoonlijke gegevens te eisen.
  • Als de verwerking van uw persoonlijke gegevens is gebeurd / onwettig gebeurt, kunt u verzoeken om de beperking van de gegevensverwerking in plaats van de verwijdering ervan.
  • Als wij uw persoonlijke gegevens niet langer nodig hebben, maar u ze nodig heeft voor de uitoefening, verdediging of het instellen van rechtsvorderingen, hebt u het recht om de beperking van de verwerking van uw persoonlijke gegevens te eisen in plaats van verwijdering.
  • Als u bezwaar heeft aangetekend overeenkomstig art. 21 lid 1 EU-AVG, moet u uw belangen afwegen tegen de onze. Zolang nog niet duidelijk is wiens belangen de overhand hebben, heeft u het recht om de beperking van de verwerking van uw persoonlijke gegevens te eisen.

Indien u de verwerking van uw persoonsgegevens hebt beperkt, mogen deze gegevens – afgezien van de opslag ervan – niet worden verwerkt – zonder uw toestemming of met het oog op het doen gelden, uitoefenen of verdedigen van wettelijke rechten of het beschermen van de rechten van een andere natuurlijke of rechtspersoon of om redenen van groot openbaar belang van de Europese Unie of een lidstaat.

Contradictie tegen reclame-e-e-mails

Wij maken hierbij bezwaar tegen het gebruik van de in het kader van de impressumplicht gepubliceerde contactgegevens voor het verzenden van ongevraagde reclame en informatiemateriaal. De exploitanten van deze website behouden zich uitdrukkelijk het recht voor om juridische stappen te ondernemen tegen ongevraagde verzending of e-mailing van spam en ander soortgelijk reclamemateriaal.

3. gegevensverwerving op onze website

Cookies

Sommige internetpagina’s maken gebruik van zogenaamde cookies. Cookies beschadigen uw computer niet en bevatten geen virussen. Cookies dienen om ons aanbod gebruiksvriendelijker, effectiever en veiliger te maken. Cookies zijn kleine tekstbestanden die door uw browser op uw computer worden opgeslagen.

De meeste van de door ons gebruikte cookies zijn zogenaamde “session cookies”. Ze worden automatisch verwijderd aan het einde van uw bezoek. Andere cookies blijven op uw terminal opgeslagen totdat u ze verwijdert. Deze cookies stellen ons in staat om uw browser te herkennen tijdens uw volgende bezoek.

U kunt uw browser zo instellen dat u op de hoogte wordt gesteld van de instelling van cookies en cookies alleen in individuele gevallen toestaat, cookies voor bepaalde gevallen accepteert of in het algemeen uitsluit en de automatische verwijdering van cookies bij het sluiten van de browser activeert. Als cookies worden gedeactiveerd, kan de functionaliteit van deze website beperkt zijn.

Cookies die noodzakelijk zijn voor het elektronische communicatieproces of voor de levering van bepaalde door u gevraagde functies (bijv. winkelwagenfunctie) worden opgeslagen op basis van art. 6 lid 1 letter f EU-AVG. De exploitant van de website heeft een gerechtvaardigd belang bij het opslaan van cookies voor de technisch foutloze en geoptimaliseerde levering van zijn diensten. Voor zover er andere cookies (bijv. cookies voor het analyseren van uw surfgedrag) worden opgeslagen, worden deze in deze privacyverklaring apart behandeld.

server logbestanden

De aanbieder van de pagina’s verzamelt en bewaart automatisch informatie in zogenaamde serverlogbestanden, die uw browser automatisch aan ons doorgeeft. Deze zijn:

  • Browsertype en browserversie
  • gebruikt besturingssysteem
  • Referrerrer URL
  • hostnaam van de toegang tot de computer
  • Tijd van het serververzoek
  • IP-adres

Deze gegevens worden niet samengevoegd met andere gegevensbronnen.

Deze gegevens worden verzameld op basis van artikel 6, lid 1, onder f EU-AVG. De beheerder van de website heeft een gerechtvaardigd belang bij een technisch foutloze presentatie en optimalisering van zijn website – hiervoor moeten de serverlogbestanden worden geregistreerd.

Contactformulier

Als u ons vragen stuurt via het contactformulier, worden uw gegevens uit het aanvraagformulier, inclusief de daar door u verstrekte contactgegevens, door ons opgeslagen voor de verwerking van de aanvraag en in geval van vervolgvragen. Deze gegevens worden niet doorgegeven zonder uw toestemming.

De verwerking van de in het contactformulier ingevulde gegevens gebeurt dus uitsluitend op basis van uw toestemming (art. 6 lid 1 sub a EU-AVG). U kunt deze toestemming te allen tijde intrekken. Voor dit doel is een informeel e-mailbericht aan ons voldoende. De rechtmatigheid van de tot de intrekking uitgevoerde gegevensverwerking blijft door de intrekking onaangetast.

De door u in het contactformulier ingevulde gegevens blijven bij ons totdat u om verwijdering verzoekt, uw toestemming voor opslag herroept of het doel van de gegevensopslag niet meer van toepassing is (bijv. nadat uw verzoek is verwerkt). Verplichte wettelijke bepalingen – met name de bewaartermijnen – blijven onverlet.

Aanvraag per e-mail, telefoon of fax

Aanvraag per e-mail, telefoon of fax

Als u per e-mail, telefoon of fax contact met ons opneemt, wordt uw aanvraag met alle persoonlijke gegevens (naam, aanvraag) door ons opgeslagen en verwerkt ten behoeve van de verwerking van uw aanvraag. Wij geven deze gegevens niet door zonder uw toestemming.

Deze gegevens worden verwerkt op basis van art. 6 lid 1 sub b EU-AVG indien uw aanvraag betrekking heeft op de uitvoering van een contract of noodzakelijk is voor de uitvoering van precontractuele maatregelen. In alle andere gevallen is de verwerking gebaseerd op uw toestemming (art. 6 lid 1 sub a EU-AVG) en/of op onze legitieme belangen (art. 6 lid 1 sub f EU-AVG), aangezien wij een legitiem belang hebben bij de effectieve verwerking van aan ons gerichte vragen.

De gegevens die u ons via contactverzoeken toestuurt, blijven bij ons totdat u om verwijdering verzoekt, uw toestemming voor opslag herroept of het doel van de gegevensopslag niet langer van toepassing is (bijv. nadat uw verzoek is verwerkt). Verplichte wettelijke bepalingen – met name de wettelijke bewaartermijnen – blijven onverlet.

4. plugins en gereedschappen

YouTube met uitgebreide privacy

Onze website maakt gebruik van plugins van de YouTube-website. De website wordt beheerd door Google Ireland Limited (“Google”), Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Ierland.
We gebruiken YouTube in de geavanceerde privacy-modus. Volgens YouTube betekent deze modus dat YouTube geen informatie over bezoekers van deze website opslaat voordat ze de video bekijken. De geavanceerde privacy-modus van YouTube sluit echter niet noodzakelijkerwijs het delen van informatie met YouTube partners uit. YouTube maakt verbinding met het Google DoubleClick netwerk, ongeacht of u een video bekijkt of niet.

Wanneer u een YouTube-video op onze site start, maakt deze verbinding met de servers van YouTube. Dit vertelt de YouTube-server welke van onze pagina’s u hebt bezocht. Als je bent ingelogd op je YouTube-account, kun je YouTube toestaan om je surfgedrag direct te koppelen aan je persoonlijke profiel. U kunt dit voorkomen door uit te loggen op uw YouTube-account.

YouTube kan ook verschillende cookies op uw apparaat opslaan nadat u een video hebt gestart. YouTube kan deze cookies gebruiken om informatie te verkrijgen over bezoekers van onze website. Deze informatie wordt onder andere gebruikt om videostatistieken te verzamelen, de bruikbaarheid te verbeteren en fraude te voorkomen. De cookies blijven op uw apparaat staan totdat u ze verwijdert.

Indien nodig kunnen na de start van een YouTube-video verdere gegevensverwerkingen in gang worden gezet waar wij geen controle over hebben.

YouTube wordt gebruikt in het belang van een aantrekkelijke presentatie van onze online diensten.

Meer informatie over gegevensbescherming vindt u op YouTube in hun verklaring over gegevensbescherming onder het kopje “gegevensbescherming”: https://policies.google.com/privacy?hl=nl.

Google Weblettertypen

Deze pagina maakt gebruik van zogenaamde webfonts van Google voor de uniforme weergave van fonts. De Google Fonts worden lokaal geïnstalleerd. Er is geen verbinding met Google-servers.

Google Maps (met toestemming)

Deze pagina maakt gebruik van de Google Maps kaartenservice via een API. Provider is Google Ireland Limited (“Google”), Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Ierland.

Om de privacy van onze site te waarborgen, is Google Maps uitgeschakeld wanneer u onze site voor het eerst bezoekt. Een directe verbinding met de servers van Google wordt alleen tot stand gebracht als u Google Maps zelf activeert (toestemming volgens art. 6, lid 1, onder a EU-AVG). Hierdoor wordt voorkomen dat uw gegevens bij de eerste keer dat u de site betreedt aan Google worden doorgegeven.

Na activering slaat Google Maps uw IP-adres op. Deze wordt dan meestal overgebracht naar een Google-server in de VS en daar opgeslagen. Nadat Google Maps geactiveerd is, heeft de aanbieder van deze pagina geen invloed op deze gegevensoverdracht.

Meer informatie over de omgang met gebruikersgegevens vindt u in de gegevensbeschermingsverklaring van Google: https://www.google.de/intl/de/policies/privacy/.

Quelle: https://www.e-recht24.de

Start typing and press Enter to search