Algemene voorwaarden

Artikel 1: Toepassingsgebied

1.1 Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen en overeenkomsten betreffende de uit te voeren werkzaamheden of de koop en verkoop, verhuur en verhuur door Pro Rescue.

1.2 In deze voorwaarden wordt de aanbieder/verkoper/verhuurder in deze voorwaarden aangeduid als de ‘opdrachtnemer’, zijnde de partij die deze voorwaarden hanteert, waarbij de andere partij wordt aangeduid als de ‘opdrachtgever’.

1.3 Algemene voorwaarden van de opdrachtgever zijn ongeldig, tenzij deze schriftelijk door Pro Rescue zijn aanvaard.

1.4 Wanneer in deze voorwaarden naar leveringen wordt verwezen, geldt dit zowel voor leveringen in verband met de verkoop als voor leveringen in verband met de verhuur.

Artikel 2: Aanbiedingen

2.1 Alle aanbiedingen zijn vrijblijvend en zonder voorafgaande kennisgeving, tenzij uitdrukkelijk anders vermeld.
De offertes zijn gebaseerd op de informatie, tekeningen etc. die de opdrachtgever in de aanvraag heeft verstrekt, waarvan de aannemer (Pro Rescue) de juistheid mag aannemen.

2.2 De opgegeven prijzen gelden voor leveringen af magazijn Amsterdam, tenzij andere afspraken zijn gemaakt en steeds exclusief BTW.

2.3 De inhoud van reclamefolders, drukwerk e.d. is niet bindend, tenzij8 dit uitdrukkelijk in het contract wordt vermeld.

Artikel 3: Industriële en intellectuele eigendomsrechten

3.1 Pro Rescue behoudt de auteursrechten, alsmede alle andere intellectuele en industriële eigendomsrechten op de door Pro Rescue verstrekte ontwerpen, adviezen, schetsen, afbeeldingen, tekeningen, tekeningen, monsters, lesmateriaal, programma’s en offertes, tenzij anders overeengekomen.
Deze stukken blijven eigendom van Pro Rescue en mogen niet worden gekopieerd, aan derden getoond of op enige andere wijze gebruikt zonder de uitdrukkelijke toestemming van Pro Rescue. Dit geldt ongeacht of hiervoor aan de opdrachtgever een factuur is uitgereikt.
De opdrachtgever is verplicht deze stukken na één verzoek terug te sturen naar Pro Rescue; bij niet-nakoming wordt een boete van 1000 euro per dag overeengekomen.

Artikel 4: Raadplegingen, adviezen van deskundigen, ontwerpen en materialen

4.1 De door de opdrachtnemer verstrekte informatie en adviezen zijn slechts algemeen en kunnen zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd.

4.2 Opdrachtnemer aanvaardt nimmer enige verantwoordelijkheid voor door Opdrachtgever zelf aangeleverde materialen.

Artikel 5: Overeenkomst

5.1 Overeenkomsten, hoe ook genaamd, komen slechts tot stand nadat Pro Rescue deze uitdrukkelijk heeft erkend (aanvaard).
Deze expliciete erkenning blijkt duidelijk uit een schriftelijke bevestiging of het feit dat 8 Pro Rescue de opdracht uitvoert.

5.2 Overeenkomsten met ondergeschikten van de opdrachtnemer binden de opdrachtnemer niet, tenzij deze schriftelijk zijn bevestigd.
Ondergeschikten in deze zin zijn alle werknemers die geen volmacht hebben.

Artikel 6: Levertijd en plaats van levering

6.1 Tenzij anders is overeengekomen, vindt levering plaats vanaf het kantooradres in Amsterdam. De levertijden zijn bij benadering. De levertijd gaat in op het moment dat alle (technische) details zijn opgehelderd en nadat Pro Rescue over de nodige informatie beschikt om de bestelling uit te voeren en de overeengekomen (gedeeltelijke) betaling heeft ontvangen.

6.2 Overschrijding van de levertijd kan in beginsel slechts tot schadevergoeding leiden, indien dit uitdrukkelijk schriftelijk is overeengekomen. In alle andere gevallen is Pro Rescue slechts gehouden tot vergoeding van schade veroorzaakt door te late leveringen indien de opdrachtgever, Pro Rescue, Pro Rescue, Pro Rescue schriftelijk van de vertraging op de hoogte heeft gebracht, waarbij de opdrachtgever, aannemer, een extra levertijd moet voorzien die ten minste de helft van de oorspronkelijk overeengekomen levertijd moet bedragen om Pro Rescue in de gelegenheid te stellen aan zijn verplichtingen te voldoen.

6.3 Indien goederen of diensten na het verstrijken van de leveringstermijn niet zijn geaccepteerd of niet door de klant kunnen worden uitgevoerd, staan de producten ter beschikking van de klant en worden zij voor zijn rekening en risico opgeslagen.

Artikel 7: Niet-uitvoerbare opdrachten

7.1 Indien na het plaatsen van een opdracht door de opdrachtnemer om redenen die hem vóór het plaatsen van de opdracht niet bekend waren, deze niet kan worden uitgevoerd, is de opdrachtnemer gerechtigd te verlangen dat de opdracht zodanig wordt gewijzigd dat uitvoering alsnog mogelijk is.

7.2 Voorts is de opdrachtnemer gerechtigd de nakoming van zijn verplichtingen op te schorten en is hij niet in verzuim indien hij zijn verplichtingen niet kan nakomen als gevolg van bijzondere omstandigheden die bij het sluiten van de overeenkomst redelijkerwijs niet te verwachten waren en die buiten zijn invloedssfeer liggen of indien hij tijdelijk verhinderd is.

7.3 Onder omstandigheden die redelijkerwijs niet te voorzien zijn en die buiten de invloedssfeer van de opdrachtnemer liggen, worden onder meer verstaan de niet-nakoming door leveranciers van de opdrachtnemer van hun verplichtingen, brand, stakingen of werkonderbrekingen of het verlies van consumptiegoederen, import- of handelsverboden.

7.4.  Een uitstel wordt niet verleend indien blijkt dat het onmogelijk is om de overeenkomst voor meer dan 6 (zes) maanden, hetzij permanent, hetzij op lange termijn, na te komen. In dergelijke gevallen wordt de overeenkomst automatisch ontbonden zonder dat een der partijen recht heeft op vergoeding van enige schade, ontstaan of geleden als gevolg van de ontbinding van de overeenkomst.

7.5 Indien de opdrachtgever gedeeltelijk aan zijn verplichtingen heeft voldaan, is hij gerechtigd een redelijk deel van de overeengekomen prijs in rekening te brengen. De prijs wordt berekend op basis van het geleverde werk en de materiaalkosten.

8: Concessies

8.1 De opdrachtgever dient ervoor te zorgen dat8 concessies, ontheffingen en soortgelijke opdrachten die nodig zijn voor de uitvoering van de dienst en/of levering tijdig beschikbaar zijn.

9: Wijzigingen

9.1 Indien de dienst en/of levering buiten schuld van Opdrachtnemer niet of slechts laattijdig kan worden uitgevoerd, is Pro Rescue gerechtigd de daardoor ontstane extra kosten in rekening te brengen tegen de op dat moment geldende tarieven.

9.2 Alle onvoorziene kosten zijn voor rekening van de opdrachtgever. Dit omvat in het bijzonder:

  1. a) Kosten die voortvloeien uit het feit dat de werkzaamheden niet overdag kunnen worden uitgevoerd.
  2. b) Reis- en verblijfkosten niet inbegrepen in de prijs.

9.3 Indien Pro Rescue extra kosten maakt voor de uitvoering van de door de opdrachtgever geplaatste opdracht, worden deze kosten en de daaraan verbonden werktijden aan de opdrachtgever in rekening gebracht.

10: Levering en risico’s

10.1 De opdrachtgever dient bij de levering van de zaken aanwezig te zijn om te controleren of de werkzaamheden naar zijn tevredenheid zijn uitgevoerd.

10.2 Reclames dienen door Pro Rescue binnen 5 (vijf) dagen na levering van de goederen of de uitgevoerde werkzaamheden per aangetekende brief te zijn ontvangen. Anders vervalt elke vordering. Dit geldt ook voor de algemene voorwaarden van Pro Rescue, Amsterdam, voor klachten over ontvangen facturen.

10.3 Pro Rescue kan geen enkele verantwoordelijkheid aanvaarden voor bestellingen in het buitenland of voor leveringen in het buitenland.

10.4 Indien de opdrachtgever nalaat het gehuurde materiaal tijdig of na afloop van de overeenkomst aan Pro Rescue of een Pro Rescue vertegenwoordiger af te staan, komen de daaruit voortvloeiende extra (transport)kosten voor rekening van de opdrachtgever, ongeacht de verplichting van de opdrachtgever om Pro Rescue alle daaruit voortvloeiende schade te vergoeden.

10.5 De klant verbindt zich ertoe de gehuurde artikelen aan Pro Rescue schoon en vrij van schade terug te geven aan het einde van de huurperiode. Indien dit niet het geval is, komen eventuele reparatiekosten voor rekening van de opdrachtgever.

10.6 Tot een bedrag van Hfl 500 of DM 450 excl. BTW is het Pro Rescue toegestaan om reparaties te laten uitvoeren zonder voorafgaande kennisgeving.
Indien de kosten hoger worden ingeschat, wordt de klant hier vooraf op de hoogte gebracht.
Indien de opdrachtgever vervolgens een inschatting van de kosten vraagt, zal Pro Rescue dit toestaan.

Indien de opdrachtgever niet bereikbaar is, of niet binnen een redelijke termijn reageert, of geen belang hecht aan belastingheffing, is het Pro Rescue toegestaan de noodzakelijke werkzaamheden op kosten van de opdrachtgever te laten uitvoeren.

11: Aansprakelijkheid

11.1 Opdrachtnemer is uitsluitend aansprakelijk voor schade die het gevolg is van verwijtbaar handelen van opdrachtnemer, met dien verstande dat vergoeding slechts mogelijk is indien opdrachtgever daarvoor een verzekering heeft afgesloten of redelijkerwijs verzekerd dient te zijn volgens de in de branche geldende regels.

11.2 Opdrachtgever vrijwaart Pro Rescue voor elk recht op schadevergoeding van derden die aan opdrachtnemer zijn gericht in verband met verstrekte gegevens en/of materialen en neemt de daaruit voortvloeiende kosten op zich.

11.3 Opdrachtgever dient Opdrachtnemer steeds in de gelegenheid te stellen gebreken of onvolkomenheden te herstellen.

11.4 Het is Opdrachtgever verboden om zonder toestemming van Pro Rescue enig materiaal dat hem door Opdrachtnemer ter beschikking is gesteld op welke wijze dan ook aan derden ter beschikking te stellen of te verhuren. In geval van niet-naleving wordt een rechtstreeks afdwingbare dwangsom, zonder de mogelijkheid van een gerechtelijke Ma8-regeling, overeengekomen met HFL 500 per dag of dagdeel, aangezien de klant het contract niet nakomt.

12: Vervoer

12.1 Alle goederen worden vanaf het moment van verzending op kosten van de opdrachtgever opgeslagen en verzonden.
De opdrachtgever dient zich tegen dit risico te verzekeren.

13: Betaling

13.1 Betaling dient ter attentie van Pro Rescue te geschieden.

13.2 De betalingsvoorwaarden kunnen worden aangepast aan de aard en het belang van de levering.

13.3 Tenzij anders is overeengekomen, geldt een betalingstermijn van 14 dagen na facturering.

13.4 Pro Rescue is te allen tijde gerechtigd om, alvorens tot levering of nakoming van haar verplichtingen over te gaan, van de opdrachtgever te verlangen wat zij voor de uitvoering van de overeenkomst als voldoende zekerheid beschouwt.
Een weigering van de opdrachtgever om de verlangde zekerheid te stellen geeft de opdrachtnemer het recht de overeenkomst als ontbonden te beschouwen, ongeacht het recht op vergoeding van kosten en winstderving.

13.5 De opdrachtgever is ook gerechtigd de werkzaamheden op te schorten indien de opdrachtgever met de betaling achterstallig is, ook al is een vaste levertijd overeengekomen.

13.6 Voorschriften van overheidswege, van welke aard dan ook, die het gebruik van te leveren of geleverde goederen verhinderen, laten de verplichtingen van de opdrachtgever onverlet.

13.7 In ieder geval is het volledige factuurbedrag onmiddellijk opeisbaar indien de overeengekomen termijnen niet behoorlijk zijn betaald op de vervaldag, of indien de opdrachtgever faillissement heeft aangevraagd, surséance van betaling aanvraagt, goederen of vorderingen van de opdrachtnemer in beslag worden genomen, of indien de opdrachtgever overlijdt, liquideert of onder curatele wordt gesteld.

13.8 Indien betaling van de verzonden factuur niet binnen 14 (veertien) dagen na het verstrijken van de betalingstermijn heeft plaatsgevonden, is de opdrachtnemer gerechtigd na het verstrijken van de betalingstermijn aan de opdrachtnemer een rentevergoeding in rekening te brengen tegen de wettelijke rente, echter met een minimum van 10% per jaar indien de wettelijke rente lager is dan 19%, waarbij de rente wordt berekend over een gedeelte van de maand als geheel.

13.9 Pro Rescue is tevens gerechtigd8 om, naast de hoofdvordering en de rente, alle bijkomende kosten veroorzaakt door het niet (tijdig) betalen te vorderen.
Buitengerechtelijke kosten zijn in ieder geval voor rekening van de opdrachtgever indien de opdrachtnemer bij de invordering gebruik heeft gemaakt van de hulp van een derde.
De kosten worden berekend volgens de geldende incassotarieven die door de Nederlandse Orde van Advocaten in incassozaken worden aanbevolen.
Het feit dat de opdrachtnemer gebruik heeft gemaakt van de hulp van een derde partij toont de omvang van de verplichting tot betaling van de buitengerechtelijke kosten aan.
Indien de opdrachtnemer het faillissement van de opdrachtgever aanvraagt, is de opdrachtgever naast de hoofdsom, rente en buitengerechtelijke kosten alsmede de kosten van de faillissementsaanvraag verschuldigd.

14: Ontbinding

14.1 De Klant heeft niet het recht de Overeenkomst geheel of gedeeltelijk te ontbinden of zijn verplichtingen op te schorten indien hij zelf al in gebreke is met de nakoming van zijn verplichtingen.

15: Toepasselijk recht

15.1 Op alle overeenkomsten/contracten is Nederlands recht van toepassing.

15.2 De bepalingen van de Weense handelsovereenkomst zijn niet geldig, evenmin als enige andere internationale regelgeving op het gebied van de aankoop van roerende lichamelijke zaken, waarvan de werking van partijen kan worden uitgesloten.

15.3 Alle geschillen voortvloeiende uit aanbiedingen of overeenkomsten van welke aard dan ook zijn onderworpen aan het oordeel van de burgerlijke rechter in de vestigingsplaats van de opdrachtnemer, tenzij wettelijke bepalingen zich daartegen verzetten.

Start typing and press Enter to search